چهارشنبه 2 آیان 1397نمایش کیفر نوشته‌ سیدعلی موسویان و به کارگردانی محمد الهی از دوم بهمن‌ماه ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه‌ ماه حوزه هنری در حال اجرا است.جشنواره منطقه‌ای تئاتر سوره ۱۶ الی ۱۸ تیرماه در کرمانشاه به عنوان منطقه یک برگزار می‌شود.

عناوین بیشتر