یکشنبه 18 خرداد 1399

رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن منصوب شد

رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
    -     کد خبر: 9890
    -     تاريخ انتشار : 1398/9/6|14:00
سرویس : استانها
طی حکمی از سوی محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، محمد کرم‌اللهی به عنوان رئیس حوزه هنری استان لرستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، طی حکمی از سوی محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، محمد کرم‌اللهی به عنوان رئیس حوزه هنری استان لرستان منصوب شد.

در این حکم آمده است:

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮم‌اللهی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ شایستگی‌ها و ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎلی در اﻣﻮر فرهنگی و اﺟﺮایی ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﻠﺲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب می‌ﺷﻮﻳﺪ.

از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺮان ﻗﺪرﺗﺎن، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن را ﻛﺎﻧﻮﻧی ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ ادﺑی و ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﺮجعی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﭘﺮورش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪانی ﻣﺘﺪﻳﻦ و ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

ﻇﺮﻓﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی آن ﺧﻄﻪ ولایت‌مدار، ﺑﻪوﻳﮋه در روزﮔﺎر ﭘﺮﻋﺰت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﮔﺮان‌ﺑﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ارﺟﻤﻨﺪ آن اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﻣﻌﺮفی ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮانی اﺳﻼﻣی و ﺗﺤﻜﻴﻢ وﺣﺪت ملی ﺷﻮد.

ﻻزم می‌دانم از ﺗﻼش‌ﻫﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﻋﺰﻳﺰم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ اﻣﻴﺪی‌پور در طی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ. بی‍شک در دوره ﺗﺼﺪی اﻳﺸﺎن ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﺮفتی ﻣﺤﺴﻮس و ﻧﻤﺎﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﺮی ادبی ﺑﻪوﻳﮋه در ﺣﻮزه اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺑﺴﻴﺞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ملی و ﻣﺬهبی بخشی از آن اﺳﺖ.

از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن، ﺑﺮای اﻳﺸﺎن و ﺟﻨﺎﺑﻌﺎلی و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم آن ﺣﻮزه، ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓﺰون در ﻣﻴﺪان ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم.

ﻣﺤﺴﻦ مومنی‌ﺷﺮﻳﻒ رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼمی

انتهای پیام/

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال