جمعه 16 خرداد 1399
از سوی ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻣﻮر استان‌ها و ﻣﺠﻠﺲ؛

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران منصوب شد

ﻣﻬﺪى ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﮔﺮﺟﻰ
    -     کد خبر: 8970
    -     تاريخ انتشار : 1398/6/4|17:05
سرویس : استانها
ﻣﻬﺪى ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﮔﺮﺟﻰ از سوی ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻣﻮر استان‌ها و ﻣﺠﻠﺲ به سمت ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری، طی حکمی ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻠﺤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻣﻮر استان‌ها و ﻣﺠﻠﺲ، ﻣﻬﺪى ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﮔﺮﺟﻰ را به سمت ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران منصوب کرد. گرجی پیش از این معاونت فرهنگی هنری و رئیس خانه عکاسان حوزه هنری مازندران بر عهده داشته. متن این حکم چنین است:

«ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﺪى ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﮔﺮﺟﻰ

ﺑﺎ ﺳﻼم؛

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﺰوم ارﺗﻘﺎی کیفی و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ فرهنگی ﻫﻨﺮى ﻣﺮاﻛـﺰ اﺳـﺘﺎنی و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮایی، ﺟﻨﺎﺑ‌‌‌‌‌ﻌﺎلی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﺼﻮب می‌ﻧﻤﺎﻳﻢ.

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى ﻧﻬﺎدى اﺳﺖ اﻧﻘﻼبی و تخصصی در ﺣﻴﻄﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت ﻛﻪ در راﺳﺘﺎى اﺧﻼق اﺳـﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮو، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺮوﻳﺞ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎى ﻫﻨـﺮ و ادﺑﻴـﺎت اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮﺑﺨﺶ ﭘﻴﺎم آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﭘﺎﻳﺶ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎى ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮرى اﺳـﻼﻣﻲ اﻳﺮان را وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ.

از ﺟﻨﺎﺑ‌‌‌ﻌﺎﻟﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ‌رود ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ اﺳـﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰى ﻛـﻼن در ﺣـﻮزه ﻫﻨـﺮى ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ اوﻟﻮﻳﺖ‌ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮى اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران (ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎى ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى اﺳﺖ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰى ﻛـﺮده ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﻨﺮى اﺳﺘﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ان‌شاءالله ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻠﺤﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻣﻮر استان‌ها و ﻣﺠﻠﺲ»

انتهای پیام/

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال