جمعه 24 مرداد 1399

انتصاب رئیس حوزه هنری استان زنجان

امیر نعمتی
    -     کد خبر: 8927
    -     تاريخ انتشار : 1398/5/30|16:02
سرویس : استانها
محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، طی حکمی امیر نعمتی را به سمت رئیس حوزه هنری استان زنجان منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، طی حکمی از سوی محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، امیر نعمتی به عنوان رئیس حوزه هنری استان زنجان منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای امیر نعمتی

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰﻫﺎى ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻰ و ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺎن در دوران ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ.

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اﻳﻦ دﻳﺎر ﻛﻬﻦ ـ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻰﺷﻤﺎرى را از ﻓﻘﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ادب و ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ وﻓﻦآورى در داﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﺮوراﻧﺪه ـ داراى وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰىﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده رﻫﺒﺮ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و اﻓﺘﺨﺎرات اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻜﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ(ع) ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﺰﻳﺰ زﻧﺠﺎن واﻗﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در روزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻜﻮه ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ، ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﻳﻦ زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪى ﺷﺎﻳﺎن ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺧﻮد، ﻫﻤﻮاره از ﻳﺎوران و ﭘﺎسداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و ارزشﻫﺎى آن ﺑﻮده‌اﻧﺪ و در اﻳﻦ راه روﺷﻦ، ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﻬﺪاى واﻻﻣﻘﺎم و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻰ ﺳﺮاﻓﺮاز در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻋﺰت ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻓﺰوده‌اﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى ﻛﻪ ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰﺳﺖ، ﺑﺎ ﺧﻠﻖ آﺛﺎرى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر، رواﻳﺖﮔﺮ اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدى و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى اﺑﻼﻏﻰ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى، زﻧﺠﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﭘﻮﻳﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ ادﺑﻰ و ﻫﻨﺮى ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﻣﺎل ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺪل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ و دراﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﻣﺸﺘﺎق و ﺑﺎاﻧﮕﻴﺰه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ارزش‌ﻫﺎى اﻧﻘﻼب ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.

از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم، ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓﺰون و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪى در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم.

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﻣﻨﻰ ﺷﺮﻳﻒ- رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻰ

انتهای پیام/

سایر تصاویر

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال