دوشنبه 3 آذر 1399
با حکم رئیس حوزه هنری؛

محمد شهباز گهروئی رئیس حوزه هنری خوزستان شد

محمد شهباز گهروئی
    -     کد خبر: 12287
    -     تاريخ انتشار : 1399/8/26|13:16
سرویس : استانها
محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، طی حکمی محمد شهباز گهروئی را به عنوان رئیس حوزه هنری خوزستان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری؛ محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری در اولین انتصاب خود در مراکز حوزه هنری‌ استان‌ها، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎز ﮔَﻬﺮوﺋﻰ را به عنوان رئیس حوزه هنری خوزستان منصوب کرد.

متن حکم ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎز ﮔَﻬﺮوﺋﻰ به شرح زیر است:  

«ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺳﺮاﻓﺮازی اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ... ﻣﺮدم وﻓﺎدار و ﻓﺪاﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻋﺰّت در ﻫﻤﻪ‌ی ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ، آزﻣﻮﻧﻰ درﺧﺸﺎن را ﮔﺬراﻧﻴﺪه و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺪاﻛﺎر و ﺷﺠﺎﻋﻰ از آن ﺳﺮ ﺑﺮآورده‌اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‌ی ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان، و در اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠّﻰ، و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻰ، ﺑﻪﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن، ﺻﻼﺑﺖ و ﻗﺪرت ﻧﺸﺎن داده و از ﺣﻮادث، ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ». (اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪاي)

ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎز ﮔَﻬﺮوﺋﻰ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن از دﻳﺮﺑﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻮﻛﺒﻰ درﺧﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﭙﻬﺮ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﺧﻮش درﺧﺸﻴﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻤﺪن و ﺗﺪﻳﻦ، ﻗﺪﻣﮕﺎه اﻧﺒﻴﺎ و اوﻟﻴﺎی اﻟﻬﻰ، اﻗﻠﻴﻢ رنگین کمانیِ اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﻰ، ﻣﻬﺪ و ﻣﻮﻃﻦ ﻋﻠﻤﺎی ربانی و ادﺑﺎی ﺣﻤﺎﺳﻪ‌ﺳﺎز و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻄﻪ‌ی ﻣﺒﺎرك ﻣﻌﺮاج ﺷﻬﻴﺪان ﻧﻬﻀﺖ روح ا... (ﻗﺪس ا... ﺳﺮه اﻟﺰﻛﻴﻪ) ارضِ ﻣﻘﺪﺳﻰ ﻛﻪ دﻳﺮوز و ﻫﻨﻮز و همیشه مَفخَر آزادﮔﺎن ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از آن رو ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ و ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻮزی اﺳﺖ ﻋﻈﻴﻢ، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم راﻫﺒﺮی اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ، ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻰ را ﻛﻪ از روﻳﺶ‌ﻫﺎی ﺟﻮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﺑﻪ «رﻳﺎﺳﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن» ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ.

ﺷﻜﺮِ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎك ﺷِﻜﺮﺧﻴﺰ، ﻫﻤﺘﻰ ﺟﻬﺎدی و ﻗﻴﺎﻣﻰ ﺑﻰ‌ﻗﻌﻮد ﻣﻰ‌ﻃﻠﺒﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺪﻣﺖ را ﭘﺎس دارﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ارزﻧﺪه و ﺳﻮاﺑﻖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد، ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺘﺎن و اﻫﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼﺑﻰ و ﺟﺎن ﺑﺮﻛﻒ آن در ﻋﺮﺻﻪ‌ی «ﻓﺮﻫﻨﮓ و هنرِ اﻧﻘﻼﺑﻰ»، ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ.

از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ‌رود در دوره ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد، ذﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﻛﻼن ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻳﺪ، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻫﻨﺮ اﻧﻘـﻼب اﺳﻼﻣﻰ در اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﺒﻜﻪ‌ای ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻛﺎرآﻣﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣؤﻣﻦ و اﻧﻘﻼﺑﻰ اﺳﺘﺎن را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻴﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻗﻠﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼﺑﻰ اﺳﺘﺎن در ﺗﺮاز ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻳﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣؤﺛﺮ را ﺑﺎ ﻫﻴﺄت اﻧﺪﻳﺸﻪ‌ورز ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺗﺸﻜّﻞ‌ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻓﻜﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺎز و ﻛﺎر دﻗﻴﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ، ﺑﺮ وﺳﻌﺖ داﻳﺮه ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ.

ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﻤﺎ را در ﺟﻠﺐ ﻋﻨﺎﻳﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ، در ذﻳﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﺗﺤﻴﺎت ﺣﻀﺮت وﻟﻰ ﻋﺼﺮ (ارواح اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﻔﺪاء) ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪى دادﻣﺎن رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻰ»

 

گفتنی‌ است؛ محمد شهباز گهروئی متولد ۱۳۶۴ و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت است. از سوابق مدیریتی وی می‌توان به مشاور رسانه و عملیات ویژه مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان سال ۹۹، مدیر مرکز آفرینش‌های هنری بسیج خوزستان، مدیر انجمن تخصصی طراحان انقلابی خوزستان، معاون راهبردی اندیشکده سبک زندگی ایرانی اسلامی، عضو کارگروه هنر و رسانه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خوزستان، مدیر مرکز هنرهای رقومی خوزستان و ... اشاره کرد.

شایان ذکر است؛ پیش از این سینا دلشادی به مدت ۵ ماه سرپرست حوزه هنری خوزستان بود. وی دارای مدرک دکتری مدیریت استراتژیک است و در حال حاضر به عنوان معاون اجرایی معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری مشغول به فعالیت است.  

انتهای پیام/

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال