دوشنبه 5 آیان 1399
طی احکامی از سوی رئیس حوزه هنری؛

«ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبرى اﺳﺘﺎنﻫﺎ» و «مشاور عالی» حوزه هنری منصوب شدند

 «ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبرى اﺳﺘﺎنﻫﺎ» و «مشاور عالی»
    -     کد خبر: 11931
    -     تاريخ انتشار : 1399/6/30|14:05
سرویس : استانها
ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺮادىﺑﻴﻨﺎﺑﺎج و مجید مصلحی به ترتیب به عنوان «ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبرى اﺳﺘﺎنﻫﺎ» و «مشاور عالی» حوزه هنری منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪى دادﻣﺎن رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮى ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼمی، طی حکمی ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺮادىﺑﻴﻨﺎﺑﺎج را به سمت «ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبرى اﺳﺘﺎنﻫﺎ» و مجید مصلحی را به عنوان «مشاور عالی» خود منصوب کرد.

در متن حکم ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺮادىﺑﻴﻨﺎﺑﺎج به عنوان «ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبرى اﺳﺘﺎنﻫﺎ» آمده است:

«ﺑﺮادر ﻋﺰﻳﺰ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺮادىﺑﻴﻨﺎﺑﺎج

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺳﻠﻮك ٤٠ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ دﻟﺴﻮز در زﻳﺴﺖ‌ﺑﻮم اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻰ، ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺷﺖ و داﺷﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻰ ﺗﺤﻮل در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻳﻜﻰ از اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی اﻗﺪام در ﻓﺼﻞ ﻧﻮ از ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺷﺠﺮه ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎی ﻓﻜﺮی و ﻋﻤﻠﻰ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻰ از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮي ﺑﻪ »ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبرى اﺳﺘﺎنﻫﺎ« ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻰﻛﻨﻢ. ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﺻﻠﻰ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﺮاﺣﻰ و ﭘﻰﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮل ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺣﻮزه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﭘﻴﻮﺳﺖ اﻫﻢ اﺻﻮل و راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﺑﻼغ ﻣﻰﺷﻮد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺠﺎرب ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺟﺒﻬﻪ ﻓﻜﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻳﻚ ﺑﺎزه ﺷﺼﺖ روزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم ﻣﻰداﻧﻢ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﻋﻰ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻠﺤﻰ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺣﻮزه ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ. از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨّﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.»

گفتنی است، میثم ﻣﺮادىﺑﻴﻨﺎﺑﺎج پیش از این ریاست حوزه هنری استان خراسان رضوی را بر عهده داشت.

همچنین در متن حکم مجید مصلحی به عنوان «مشاور عالی» آمده است:

«جناب آقای دکتر مجید مصلحی

ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه روزی حضرتعالی در اداره کل امور استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی و با توجه به تجارب ارزنده، تخصص و تعهد شما، از جنابعالی می‌خواهم به عنوان «مشاور عالی»، اینجانب را در ادامه مسیر همراهی نمایید تا همچون گذشته حوزه هنری از اندوخته‌ها و تجربیات و مشورت‌های شما بهره‌مند بماند. تمرکز بر تجربه‌نگاری، تدوین اسناد مشورتی در حوزه‌های تخصصی و پی‌گیری مأموریت‌های ویژه محوله از جانب ریاست حوزه هنری، از اهم وظایف حضرتعالی است. امیدوارم با توکل و استعانت از درگاه الهی و با بهره‌مندی از تجارب ارزشمند خود در مأموریت محوله موفق و سربلند باشید.»

مجید مصلحی نیز پیش از این به مدت ۱۵ سال مدیرکل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال