سه شنبه 26 شهریور 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کیوان صباغ نویسندگی و کارگردان نمایش «اتاق ۱۲۱۶»
نمایش اتاق ۱۲۱۶
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
نگاهی به نمایش «اتاق ۱۲۱۶»
رونویسی هنری یا اقتباسی از اقتباس ادبی؟!