یکشنبه 5 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «نژاد و بازنمايي پس از يازدهمِ سپتامبر»
۱۱ سبپتامبر
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی؛
کتاب «نژاد و بازنمايي پس از يازدهمِ سپتامبر» چاپ می‌شود
کتاب «نژاد و بازنمايي پس از يازدهمِ سپتامبر» به‌زودی توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به چاپ خواهد رسید.