یکشنبه 30 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «من سرباز هخامنشی بودم»
من سرباز هخامنشی بودم
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
معرفی کتاب؛
من سرباز هخامنشی بودم
کتاب «من سرباز هخامنشی بودم» در ۱۲۸ صفحه از سوی حوزه هنری استان سمنان و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و به چاپ پنجم رسیده است.