شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «شدم راننده جنگ»
کتاب «شدم راننده جنگ»
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
کتاب «شدم راننده جنگ» منتشر شد
کتاب «شدم راننده جنگ»، روایت خاطرات حاج علی اکبر دانشور، به قلم رضا قلیزاده علیار توسط سوره مهر منتشر شد.