پنج شنبه 8 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «شبح میکونوس»
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹
یادداشتی از مجتبی رحماندوست برای رمان «شبح میکونوس»؛
«شبح میکونوس» بابی نو در رمان ایرانی باز کرده است
مجتبی رحماندوست معتقد است: رمان «شبح میکونوس» هم دارای اندیشه و هم گزارشی از یک قضیه و واقعه است، که با جاذبه کامل ارائه شده‌اند و این‌ اثر را تبدیل به بابی نو در رمان ایرانی می‌کند.
کتاب شبح میکونوس
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
اولین رمان محسن کاظمى در نمایشگاه سوره مهر
محسن کاظمی در باره اولین رمان خود گفت: رمان «شبح میکنوس» نسبت به «نقاشی قهوه‌خانه» سبک و چابک‌تر است.