شنبه 14 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «ردپایی بر آسمان»
کتاب ردپایی بر آسمان
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
معرفی کتاب؛
ردپایی بر آسمان؛ جستاری بر خاطرات عبدالوهاب ناظمیان
کتاب «ردپایی بر آسمان» به قلم مرتضی حاجیان‌نژاد تدوین و بازنویسی و توسط سوره مهر منتشر شده است.