چهارشنبه 7 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کتاب «در غبار خویش» گزیده اشعار استاد عبدالله صالحی سمنانی
در غبار خویش
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
یادداشتی بر «در غبار خویش» گزیده‌ اشعار عبدالله صالحی سمنانی؛
غزل‌های دیروز و خاطرات تلخ و شیرین
«در غبار خویش» گزیده‌ اشعار عبدالله صالحی سمنانی به اهتمام حسن یعقوبی و مقدمه مرحوم مهرداد اوستاست که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
کتاب
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
با مقدمه‌ای از مهرداد اوستا؛
«در غبار خویش» گزیده اشعار استاد عبدالله صالحی سمنانی منتشر شد
کتاب «در غبار خویش» گزیده اشعار استاد عبدالله صالحی سمنانی با مقدمه مهرداد اوستا و به اهتمام دکتر حسن یعقوبی در دو بخش غزل‌ها و دیگر سروده‌ها گردآوری و چاپ شد.