دوشنبه 29 مهر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:کارگاه شعر آیینی با حضور استاد محمدعلی مجاهدی در اراک
کارگاه شعر آیینی با حضور استاد محمدعلی مجاهدی در اراک
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
کارگاه شعر آیینی با حضور استاد مجاهدی در اراک
کارگاه شعر آیینی با حضور استاد محمدعلی مجاهدی در محل حوزه هنری استان مرکزی برگزار شد.