پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:چهارمین همایش تئاتر پیاده‌روی اربعین
چهارمین همایش تئاتر پیاده‌روی اربعین
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
دبیر اجرایی و دبیر هنری چهارمین همایش بین المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین منصوب شدند
مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان خوزستان به عنوان دبیر اجرایی و رئیس حوزه هنری استان خوزستان به سمت دبیر هنری چهارمین همایش بین‌المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین منصوب شدند.