پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:چهارمین جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر
هیئت انتخاب چهارمین جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر انتخاب شدند
شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
هیئت انتخاب چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر انتخاب شدند
هیئت انتخاب چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر (نقالان علوی) بنا به حکم کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انتخاب شدند.