سه شنبه 25 تیر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:چهاردهمین برنامه تلویزیونی «شب شعر»
امیری اسفندقه
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
امیری اسفندقه:
شعر فرا قالب است و هرگز در هیچ قالبی نمی‌میرد
امیری اسفندقه در چهاردهمین برنامه تلویزیونی «شب شعر» گفت: شعر مغازه نیست که امروز رباعی مُد شد برویم رباعی بیاوریم. شعر مانند آوار بر سر شاعر می‌ریزد. شاعر انتخاب نمی‌کند و روزی که انتخاب کند باید شاعری را کنار بگذارد.