یکشنبه 5 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پیت وارد
کتاب
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
کتاب «خداوندان بدکردار: رسانه‌ها، دین و فرهنگ شهرت» ترجمه می‌شود
ترجمه کتاب «خداوندان بدکردار: رسانه‌ها، دین و فرهنگ شهرت» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی توسط دکتر احسان شا‌ه‌قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آغاز شد.