شنبه 16 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پویش نامه ای به سردار آسمانی
حوزه هنری کودک و نوجوان
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
اتمام داوری مقدماتی پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی»
داوری مقدماتی آثار رسیده به پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی»، در حوزه هنری کودک و نوجوان به پایان رسید.
داوری پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی»
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
داوری مقدماتی پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی» آغاز شد
داوری مقدماتی آثار رسیده به پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی» در حوزه هنری کودک و نوجوان آغاز شد.