چهارشنبه 7 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پدیدارشناسی در سینمای سابچاک
نشست پدیدارشناسی در سینمای سابچاک
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
نشست پدیدارشناسی در سینمای سابچاک
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، نشست پدیدارشناسی در سینمای سابچاک را توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار می‌کند.