چهارشنبه 2 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:پانزدهمین شماره فصلنامه جسور ثقافیه
فصلنامه «جُسور ثقافیه»
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
ویژه‌نامه ادبیات امروز ایران در فصلنامه «جُسور ثقافیه» سوریه
پانزدهمین شماره فصلنامه جسور ثقافیه (پل‌های فرهنگی)، که در کشور سوریه منتشر می‌شود، به ادبیات امروز ایران اختصاص یافته است.