چهارشنبه 30 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:واقعه عاشورا
وظایف انسان‌ها بعد از حادثه عاشورا
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹
وظایف انسان‌ها بعد از حادثه عاشورا
مهدی فروزش فعال فرهنگی، با اشاره به تجلی اوج صفات خوب و بد در واقعه عاشورا گفت: وظیفه داریم صفاتی که باعث شد حادثه عاشورا رقم بخورد را بررسی کنیم. بدی‌هایش را از خود دور و خوبی‌هایش را تقویت کنیم.