دوشنبه 31 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:هیئت علمی فصل جدید «دورِ نوین» چهارفصل تئاتر ایران
هیئت علمی فصل جدید «دورِ نوین» چهارفصل تئاتر ایران
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
هیئت علمی دور جدید چهارفصل تئاتر ایران معرفی شدند
اعضای هیئت علمی فراخوانِ دوم از دورِ نوین پروژه‌ «چهار فصل تئاتر ایران» مشخص شدند.