جمعه 28 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:هنر و ادبیات پایداری
پایداری
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
پرونده هنر و ادبیات پایداری/۳
ادبیات پایداری در ایران؛ بازشناسی مؤلفه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها
در بطن مفهوم ادب پايداری نوعی اعتراض نهفته است. شاعر يا نويسنده مقاومت پيش از هر اقدامی در مقام «نفی» است و به چیزی «نه» می‌گوید. این «نفی»، «نه» و «اعتراض» می‌تواند متعلق‌های گوناگونی بپذیرد و بر اساس اين متعلق‌ها می‌توان برای مفهوم ادبيات پايداری سطوح مختلفی را ترسيم كرد.