سه شنبه 21 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:هفدهمین مهرواره «جوان سوره»
داوری مهرواره سوره
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
داستان‌های هفدهمین مهرواره «جوان سوره» داوری شدند
جلسه داوری بخش داستان هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره» با حضور اعضای هیئت داوران در حوزه هنری برگزار شد.
مهرواره سوره
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین جلسه داوری مهرواره «جوان سوره» برگزار شد
داوری بخش شعر نو و نیمایی هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره» به پایان رسید.