دوشنبه 31 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نهمین شماره ماهنامه «سوره سینما»
مجله سوره سینما
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
پانزدهمین شماره ماهنامه سوره سینما منتشر شد/ مسئله شناسی قهر خانواده‌ها از سالن‌های سینمایی
شماره پانزدهم ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه اردیبهشت ماه ۹۷ منتشر شد.
نهمین شماره ماهنامه «سوره سینما»
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
نهمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
شماره جدید ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه آبان‌ماه ۹۶ منتشر شد.