شنبه 14 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نمایشگاه آثار گنجینه فاخر
گنجینه هنر
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزاری نمایشگاه گنجینه آثار فاخر در مجتمع فرهنگی سوره اصفهان
نمایشگاه گنجینه آثار فاخر با حضور اساتید هنرمند رشته‌های مختلف در بازگشایی گالری نقش خانه حوزه هنری استان اصفهان افتتاح می‌شود.