دوشنبه 29 مهر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نمایش خط سرخ
نمایش خط سرخ
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
نمایش «خط سرخ» در سمنان به روی صحنه رفت
نمایش «خط سرخ» از تولیدات حوزه هنری استان سمنان در سمنان به روی صحنه رفت.