دوشنبه 27 آیان 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نشست کارشناسان و پژوهشگران حوزه دین و موسیقی در حوزه هنری قم
نشست کارشناسان و پژوهشگران حوزه دین و موسیقی که در حوزه هنری قم
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
بررسی ارتباط موسیقی با دین و انقلاب اسلامی
در نشست کارشناسان و پژوهشگران حوزه دین و موسیقی که در حوزه هنری قم برگزار شد، ارتباط موسیقی با دین و انقلاب اسلامی و موسیقی نجات بررسی شد.