پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نا داستان و گزاره‌های شخصی
نا داستان
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
«ناداستان و گزاره‌های شخصی» در کانون راوی حوزه هنری آذربایجان غربی
موضوع «ناداستان و گزاره‌های شخصی» در نهمین برنامه کانون داستان راوی حوزه هنری آذربایجان غربی در ارومیه بررسی شد.