پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مهیار چاره جوی
مهیار چاره جوی
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹
پرونده کمیک‌استریپ/ ۱
چرا کمیک‌استریپ در ایران از اقبال کمی برخوردار است؟/ تفاوت‌های کمیک با دیگر هنرهای تصویری
مهیار چاره‌جوی تصویرساز، معتقد است: تا زمانی که از کمیک برای اثبات ایدئولوژی استفاده شود، آینده روشنی نخواهد داشت.