یکشنبه 4 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مهدی فروزش فعال فرهنگی
وظایف انسان‌ها بعد از حادثه عاشورا
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹
وظایف انسان‌ها بعد از حادثه عاشورا
مهدی فروزش فعال فرهنگی، با اشاره به تجلی اوج صفات خوب و بد در واقعه عاشورا گفت: وظیفه داریم صفاتی که باعث شد حادثه عاشورا رقم بخورد را بررسی کنیم. بدی‌هایش را از خود دور و خوبی‌هایش را تقویت کنیم.