شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مصطفی گودرزی
ژانرشناسی کمیک
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
پرونده کمیک‌استریپ/۸
بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک آمریکایی
ژانر، وسیله‌ای برای مطالعه و درک بهتر روایت در رسانه‌های مختلف بوده و بسیاری از ژانرهای موجود در رسانه کمیک، همان ژانرهای شناخته شده در سینما و ادبیات و با همان خصوصیات هستند.