پنج شنبه 3 بهمن 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محمدکریم بهبهانی
مرکز ترجمه حوزه هنری
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
جشن هفته هنر انقلاب/۵۹
ترجمه آثار از فارسی به دیگر زبان‌ها هویت‌ساز است
محمد کریمی بهبهانی معتقد است: در طول تاریخ مشرق زمین و ایران، مستشرقین هویت ما را بازتعریف و زیاد روی ادبیات و تاریخ ما کار کرده‌اند، در هیچ دوره‌ای خود را برای جهانیان تعریف نکرده‌ایم؛ بنابراین هویت خود را باید تعریف کنیم که ترجمه آثار از فارسی به دیگر زبان‌ها در همین راستا قرار دارد.