جمعه 22 آذر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محمدرضا تقی‌دخت
عبدالحمید ضیایی
یکشنبه ۱۹ آیان ۱۳۹۸
نزاع عقل و عشق در «نورهان»
عبدالحمید ضیایی معتقد است در شعرهای محمدرضا تقی‌دخت نیز به شیوه معمول و متعارف شاعران، همواره نبرد عقل و عشق، به نفع عشق پایان می‌یابد.