پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محفل ترانه‌سرایان استان قم
محفل ترانه‌سرایان استان قم
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
برگزاری محفل مجازی سرناد در قم
محفل ترانه‌سرایان استان قم به علت گسترش ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد.