شنبه 29 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مجموعه داستان «گل‌های سفید»
نیلی ترین عقیق
دوشنبه ۲۰ آیان ۱۳۹۸
چاپ دو مجموعه داستان و شعر در حوزه هنری قزوین
به همت حوزه هنری قزوین، مجموعه داستان «گل‌های سفید» و مجموعه اشعار آیینی «نیلی‌ترین عقیق» تولید و چاپ شد.