شنبه 10 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مجتبی حسن‌بیگی تعزیه‌خوان بنام کشور
داوران جشنواره نقالی و شاهنامه‌خوانی «نقشا»
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
داوران جشنواره نقالی و شاهنامه‌خوانی «نقشا» معرفی شدند
علی دهباشی، مجتبی حسن‌بیگی و ابوالفضل ورمزیار به عنوان داوران جشنواره بین‌المللی نقالی و شاهنامه‌خوانی «نقشا» معرفی شدند.
مصاحبه با نقالان
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
تعزیه و هنر نقالی و پرده‌خوانی در پایگاه خبری حوزه هنری بررسی شد/ بخش اول
مجتبی حسن‌بیگی: تعزیه پایتخت نیازمند مکانی دائمی برای اجراست
مجتبی حسن‌بیگی معتقد است که پایتخت کشور از نبود مکان مناسب برای اجرای تعزیه رنج می‌برد. وی یکی از مشکلات تعزیه تهران و تعزیه‌خوانان آن را عدم وجود جایگاه و مکانی مناسب برای اجرای تعزیه دانسته و نیاز به اختصاص دادن چنین مکانی به تعزیه در پایتخت را ضروری می داند.