جمعه 9 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:فرهاد باغشمال
سرپرست امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان‌شرقی
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
سرپرست امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان‌ شرقی منصوب شد
آیین تودیع و معارفه سرپرست امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان‌ شرقی برگزار شد.