شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:فراز بزاززادگان
بزاززادگان
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
پرونده کمیک‌استریپ/۳
بزاززادگان: احیای عرصه کمیک، در گرو شناخت دقیق مدیران فرهنگی است
فراز بزاززادگان تصویرگر داستان‌های مصور معتقد است: زمینه و بازار برای رشد و ترویج کمیک مهیاست و استعدادهای بسیار خوبی در این زمینه داریم، اما متأسفانه مدیران فرهنگی ما آینده‌نگر نیستند.