پنج شنبه 3 بهمن 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:غلامرضا ابراهیمی
 نشست شعر «آهنگ دیگر»
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ششمین نشست شعر «آهنگ دیگر» در بوشهر برگزار شد
در ششمین نشست تخصصی شعر «آهنگ دیگر» با حضور شاعران استان بوشهر، «ساختارگرایی در ادبیات معاصر» مورد بررسی قرار گرفت.