شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:علی داودی مدیر دفتر شعر حوزه هنری
علی داودی
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
داودی: کرونا پرده از غفلت ما برداشته است
علی داودی مدیر دفتر شعر حوزه هنری معتقد است: ما باید با فضای مجازی آشنا شویم. کرونا پرده از غفلت عجیب ما برداشته است. اگر ما نخواهیم وارد این فضا شویم حداکثر تا یک یا دو سال آینده کنار می‌رویم.