شنبه 14 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:صنایع دستی
مجدالدین تاج
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
هنرمندان عکاس در حوزه صنایع دستی ورود کنند
مجدالدین تاج نایب، رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان، گفت: فراخوان دومین دوره مسابقات ملی عکاسی در حوزه صنایع دستی با هدف حفظ و اعتلای صنایع دستی کشور و ورود هنرمندان عکاس به حوزه صنایع دستی منتشر شد.