پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شعر فاضل نظری
فاضل نظری
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
پانزدهمین چاپ برای جدیدترین اثر فاضل نظری
آخرین مجموعه شعر فاضل نظری با عنوان «اکنون» در فاصله ۶ ماه پس از چاپ اول برای پانزدهمین بار تجدید چاپ شد.