دوشنبه 18 آذر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:ششمین نشست شعر «آهنگ دیگر»
 نشست شعر «آهنگ دیگر»
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ششمین نشست شعر «آهنگ دیگر» در بوشهر برگزار شد
در ششمین نشست تخصصی شعر «آهنگ دیگر» با حضور شاعران استان بوشهر، «ساختارگرایی در ادبیات معاصر» مورد بررسی قرار گرفت.