دوشنبه 7 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:ششمین ماهنامه سوره سینما
مجله سوره سینما
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
پانزدهمین شماره ماهنامه سوره سینما منتشر شد/ مسئله شناسی قهر خانواده‌ها از سالن‌های سینمایی
شماره پانزدهم ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه اردیبهشت ماه ۹۷ منتشر شد.
ششمین شماره ماهنامه سوره سینما
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ششمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
ششمین شماره ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه مردادماه ۹۶ منتشر شد.