دوشنبه 16 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سامانه فروش بلیت «سمفا»
حسینی
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹
حسینی: شکست انحصار عامل بازگشت به عقب نشود
مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» حوزه هنری از تجربه کار با سامانه جدید فروش بلیت «سمفا» و اشکالات متعدد فنی این سامانه برای سینماداران و مخاطبان سینما گفت.