شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:زهرا سبزه علی (شاه بابایی)
زهرا سبزه علی
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده کتاب خاطرات شهید علیرضا ماهینی:
آنچه مرا به مالک اشتر زمان متصل کرد «دلدادگی» بود
زهرا سبزه‌علی نویسنده کتاب «دلداده» می‌گوید: نام «دلداده» را حتی قبل از نوشتن کتاب، زمانی که سفرنامه‌ها را می‌نوشتم انتخاب کردم، علت آن نیز یک حالت درونی است. مراحلی را که در نوشتن این خاطرات طی می‌کردم، نوعی دلدادگی بود.