چهارشنبه 15 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:رمان «رونی یک پیانو قورت داده»
رمان  «رونی یک پیانو قورت داده»
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
«رونی یک پیانو قورت داده»؛ رمانی خواندنی برای نوجوانان امروز
رمان «رونی یک پیانو قورت داده» نوشته تیمور آقامحمدی توسط مهرک (سوره مهر کودک و نوجوان) برای گروه سنی نوجوان منتشر شد.