پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دیدار با خانواده شهید نویسنده، سید علی کاظم داور
طباطبایی
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
دیدار با خانواده شهید سید علی کاظم داور در رامهرمز
با حضور رئیس حوزه هنری خوزستان، دیدار با خانواده نویسنده شهید، سید علی کاظم داور در رامهرمز انجام شد.